Slakting av fisk fra lokalitet med ILA/mistanke om ILA

Dere må søke til Mattilsynet om å slakte ILA-fisk. Både oppdretter, brønnbåt/bløggebåt og slakteri/slaktebåt må sende inn en plan som viser hvordan smittespredning skal forhindres.

Det er høy risiko for at ILA-viruset sprer seg videre gjennom blodvann fra ILA-fisk.

Vi tillater sjelden at fisk fra lokaliteter i bekjempelsessonen plasseres i slaktemerd ved mottak på slakteriet. Det skal heller ikke stå merdsatt fisk fra andre lokaliteter mens det slaktes fisk fra bekjempelsessonen.

Ved første oppstart av slakting av fisk fra en lokalitet med mistanke om eller påvist ILA, må dere sende Mattilsynet rutiner for hvordan tilstrekkelig vask og desinfeksjon av hele slakteriet skal gjennomføres etter slaktingen – og før slakting av fisk fra andre lokaliteter starter. Vi vil komme på uanmeldt tilsyn og sjekke at dere overholder rutinen.

Dette er de vanligste kravene vi stiller:

Se beredskapsplan:
ILA pkt 1.4.3.2.7.1

Se mal kontrollområdeforskrift:
§ 7 første til fjerde ledd