Transportere bort og vaske nøter fra en ILA-lokalitet

Dere må søke om tillatelse fra Mattilsynet. Send inn en plan som viser hvordan dere skal gjennomføre transporten med minst mulig risiko for smitte.

Dette er de vanligste kravene vi stiller:

  • Transport skal gjøres på en måte som sikrer at det ikke blir noen avrenning.

  • Transportrute som minimerer smitterisiko.

  • Nøtene skal være merket med navn på opprinnelseslokalitet og lokalitetsnummer

  • Det skal meldes fra til Mattilsynet minst to virkedager før nøter transporteres ut av bekjempelssonen.

Se beredskapsplan:
ILA pkt 1.4.3.2.6

Se mal kontrollområdeforskrift:
§ 6 første til femte ledd