ILA – KRAV I RESTRIKSJONSSONER

Kravene som beskrives her er hovedregler. I de fleste tilfeller må en søke om godkjenning av en aktivitet til Mattilsynet. Vi vurderer alltid den helhetlige smitterisikoen i hvert tilfelle. Derfor kan vi fatte vedtak som ikke følger hovedreglene, dersom vi mener det er nødvendig og forholdsmessig. Regelverket og hovedreglene er en minstestandard, dere kan alltid velge å lage strengere tiltak.

Kravene i denne veilederen dekker bare de vanligste tilfellene, og den tar utgangspunkt i dagens regelverk og praksis. Dersom det er behov for dispensasjoner eller vurdering av omfanget av tiltak i større områder, må dere ta kontakt med Mattilsynet.

Mer om ILA

Mattilsynets beredskapsplan for håndtering av ILA

Søknader
Sendes til postmottak@mattilsynet.no.
Dersom dere kjenner saksbehandler på lokalt Mattilsynkontor, kan vedkommende settes på kopi.

Vask og desinfeksjon
Den viktigste kilden til spredning av ILA er fisk - både levende og død. Alt utstyr som har vært i tett kontakt med fisk i en vernesone, inkludert lektere og båter, må vaskes og desinfiseres før det kan brukes utenfor sonen. I de fleste tilfeller vil Mattilsynet kreve attestasjon på at vask og desinfeksjon er gjennomført forsvarlig.

Veileder for vask og desinfeksjon

Hva er et restriksjonssone?
Når en lokalitet får påvist ILA, oppretter Mattilsynet et restriksjonssone rundt den smittede lokaliteten. Et restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkningssone.

Vernesone
Område med relativt høy sannsynlighet for at lokalitetene kan være smittet av ILA, selv om smitte ikke er påvist. ILA er en snikende sykdom og kan være vanskelig å oppdage på et tidlig stadium. Det er derfor mulig at fisk på lokaliteter kan være smittet selv om prøver er negative. Dette er årsaken til at mange av reglene i bekjempelsesforskriftene gjelder for alle lokaliteter i vernesonen, ikke bare lokaliteter med påvist ILA.

Overvåkingssone
Område der vi mistenker økt risiko for ILA-smitte. Derfor skal dere ta månedlige prøver for å sjekke for ILA.

Les mer i Mattilsynets beredskapsplan for håndtering av ILA.